best dating site
online free dating sites
best dating website
top online dating sites
best online dating site
free online dating websites
on line dating
dating websites free
best online dating
online dating free
Statut PDF Drukuj Email

STATUT

Klubu Uczelnianego

Akademickiego Związku Sportowego

Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Rozdział 1

 

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

 

§ 1

 

Klub jest studencką organizacją sportu akademickiego i nosi nazwę:

 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja  Śniadeckich

w Bydgoszczy

 

( w skrócie KU AZS UT-P Bydgoszcz) zwany dalej „Klubem”.

 

§ 2

 

Klub działa w środowisku młodzieży akademickiej i szkolnej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, a siedzibą jest miasto Bydgoszcz.

 

§ 3

 

Klub działa w oparciu o Statut Akademickiego Związku Sportowego (AZS), własny Statut oraz obowiązujące akty normatywne i prawne.

§ 4

 

Klub jest samodzielną jednostką organizacyjną AZS i może być członkiem organizacji sportowych i społecznych o podobnym profilu działania.

 

§ 5

 

Klub używa flagi i znaków organizacyjnych Akademickiego Związku Sportowego w RP o barwach biało – zielonych. Godłem jest biały gryf

na zielonym polu.

 


 

§ 6

 

Władze Klubu używają pieczęci okrągłej z godłem AZS w środku i napisem na obwodzie: Akademicki Związek Sportowy KU UT-P w Bydgoszczy.

 

§ 7

 

Klub samodzielnie prowadzi obsługę finansowo – księgową  swojej działalności.

 

§ 8

 

Klub tworzą członkowie, którzy działają w sekcjach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych na rzecz całego środowiska akademickiego.

 

 

Rozdział 2

 

Cele i środki działania

 

§ 9

Celem Klubu jest:

1.     Rozwój i popularyzacja kultury fizycznej i turystyki w Bydgoszczy

i województwie kujawsko – pomorskim.

2.     Upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej

i polepszanie stanu zdrowia członków Klubu i społeczności akademickiej.

3.     Rozwijanie sportu wśród młodzieży miasta Bydgoszczy, zarówno na poziomie rekreacyjnym, wyczynowym i masowym.

 

§ 10

 

Klub realizuje swoje cele przez:

1.     Organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich           

 w Bydgoszczy (UT-P);

2.     Organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży akademickiej i szkolnej oraz dla pracowników UT-P;

3.     Organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych;

4.     Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą;

5.     Współpracę z władzami Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

6.     Współpracę ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich         

w Bydgoszczy;

7.     Współdziałanie z organizacjami sportowymi, społecznymi, instytucjami samorządowymi i państwowymi.

8.     Współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko– instruktorskiej, organizatorów sportu, rekreacji i turystyki.

9.     Tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych;

10.     Utrzymanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i zagranicą.

 

Rozdział 3

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

 

Klub zrzesza członków zwyczajnych, członków uczestników, członków honorowych i członków wspierających.

 

§ 12

 

1.     Członkami zwyczajnymi mogą być studenci, absolwenci i pracownicy Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz inne osoby przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

 

2.     Członkami uczestnikami mogą być małoletni w wieku 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

 

3.     Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla sportu akademickiego w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i działalności Klubu. Godność członka honorowego nadaje  Zebranie Delegatów.

 

4.     Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Klubu i przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji 

§ 13

 

Członkowstwo Klubu ustaje w przypadku:

1.     Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu

2.     Skreślenia uchwałą Zarządu Klubu z listy członków z powodu nie wypełniania obowiązków członkowskich lub zawodnika;

3.     Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Klubowego Sądu Koleżeńskiego;

 

 

§ 14

 

1.     Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)     wybierać i być wybierani do władz Klubu;

b)    korzystać z urządzeń i świadczeń AZS w sposób określony odpowiednimi zarządzeniami;

c)     zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących  działalności Klubu i domagać się ich rozpatrzenia;

d)    nosić odznaki AZS.

2. Członkowie uczestnicy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych

z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa

uczestniczenia w Zebraniu Delegatów z głosem stanowiącym.

3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

4. Członkowie wspierający mają prawo:

a)    korzystania z obiektów i urządzeń Klubu na zasadach określonych

przez Zarząd Klubu;

b)   zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących działalności Klubu.

 

 

§ 15

 

Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy mają obowiązek:

1.     Chronić dobre imię Klubu i AZS, przestrzegać zasad sportowej rywalizacji i zachowywać nienaganną moralną i obywatelska postawę.

2.     Przestrzegać postanowień Statutu i Uchwał Klubu.

3.     Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych.

4.     Czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu.

5.     Płacenia składek członkowskich.

 

 

 

 

Rozdział   4

 

Władze Klubu

 

§ 16

 

1.     Władzami Klubu są:

a)     Zebranie Delegatów;

b)    Zarząd Klubu;

c)     Klubowa Komisja Rewizyjna;

d)    Klubowy Sąd Koleżeński.

2.     Kadencja władz Klubu trwa dwa lata.

 

§ 17

 

1.     Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Klubu i do jego kompetencji i obowiązków należy:

a)           uchwalenie programu działalności Klubu;

b)          przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu

Klubu oraz przyjmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium

ustępującymi Zarządowi Klubu;

c)           wybór Prezesa i Zarządu Klubu;

d)          wybór Klubowej Komisji Rewizyjnej;

e)           wybór Klubowego Sądu Koleżeńskiego;

f)            rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez Zarząd Klubu i członków Klubu;

g)           nadawanie honorowego członkowstwa;

h)          podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

 

2.  Zebranie Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3   Zwyczajne Zebranie Delegatów jest zwoływane jeden  raz na rok.

4.  Zwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Klubu zawiadamiając  członków o terminie,

miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 20 dni przed Zebraniem.

5.  Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Klubu na podstawie:

a)     uchwały poprzedniego Zebrania Delegatów;

b)    uchwały Zarządu Klubu lub Klubowej Komisji Rewizyjnej;

c)     wniosku przynajmniej 25% liczby członków zwyczajnych;

d)    wniosku Zarządu Głównego AZS;

6.     Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwoływane jest w terminie do 21 dni

od  daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których  zostało zwołane.

7.     Delegaci na Zebranie Delegatów lub Nadzwyczajne  Zebranie Delegatów

stanowią przynajmniej 25% ogółu członków Klubu   Uczelnianego

8.     W Zebraniu Delegatów lub Nadzwyczajnym  Zebraniu Delegatów biorą

udział delegaci wg klucza wyborczego  ustalonego przez Zarząd Klubu.

 

 

§  18

 

1.     Zarząd Klubu składa się z liczby członków ustalonej przez Zebranie Delegatów w liczbie od 5 do 20.

2.     W skład Zarządu Klubu wchodzi:

a.     prezes,

b.     wiceprezesi (w liczbie od 1 do 5) powołani przez Zarząd Klubu;

c.      sekretarz powołany przez Zarząd Klubu;

d.     oraz członkowie.

 

3.     Do kompetencji i obowiązków Zarządu Klubu należy:

a)     wykonywanie uchwał Zebrania Delegatów oraz uchwał nadrzędnych instytucji AZS;

b)    organizowanie życia sportowego i rekreacji w środowisku akademickim;

c)     powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych i turystycznych oraz organizowanie i nadzorowanie ich działalności, organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwo zawodników Klubu w zawodach i imprezach lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych.

d)    przyjmowanie, skreślanie i nagradzanie oraz składanie wniosków do Klubowego Sądu Koleżeńskiego o ukaranie członków Klubu.

e)     administrowanie majątkiem i dysponowanie funduszami Klubu;

f)      zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Klubu oraz innych umów cywilno – prawnych.

g)     organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odpowiednich po temu przepisów prawnych obowiązujących w Polsce.

h)    podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego lub nieruchomego.

i)       wykonywanie innych zadań statutowych;

j)       występowanie do władz: UT-P, AZS i państwowych z wnioskami o nagrody, wyróżnienia, odznaczenia dla członków Klubu.

k)    ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

4.  Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.

5.  Zarząd Klubu może wyłonić ze swojego grona Prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezesi (1-5), sekretarz,

6. Członek Zarządu nie wykazujący aktywności w jego pracy może być odwołany przez Klubowy Sąd Koleżeński na wniosek Zarządu.

 

§  19

 

1.     Klubowa Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Liczbę członków Klubowej Komisji Rewizyjnej  ustala  Zebranie Delegatów.

2.     W skład Klubowej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu i pracownicy Klubu.

3.     Do zakresu działalności Klubowej Komisji Rewizyjnej należy:

a)     Kontrolowanie działalności statutowej i finansowo – gospodarczej Klubu;

b)    Przedkładanie Zarządowi Klubu wniosków i zaleceń wynikających z kontroli;

c)     Przedstawianie Zebraniu Delegatów wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi;

4. Członkowie Klubowej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

5. Szczegółowy tryb postępowania Klubowej Komisji Rewizyjnej określa

regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną AZS.

 


§ 20

 

1.     Klubowy Sąd Koleżeński składa się z członków wybranych przez Zebranie Delegatów w ilości 3-5 osób.

2.     Do zadań Klubowego Sądu Koleżeńskiego należy:

a.     Orzekanie w sprawach dotyczących  członków Klubu;

.                 b.  Podejmowanie działań dla ugruntowania poszanowania przez

członków Klubu zasad Statutu, etyki oraz współżycia społecznego

w działalności Klubu, jak również działań zapobiegających

czynom wyrządzającym w inny sposób szkodę dobremu imieniu

Klubu i AZS

3.     Członkowie Klubowego Sądu Koleżeńskiego mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu.

4.     Szczegółowy tryb postępowania Klubowego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin ustalony przez Główny Sąd Koleżeński.

 

 


 

Rozdział  5

 

Wyróżnienia i kary

 

§  21

 

1.     Za wybitne osiągnięcia sportowe i aktywną działalność na rzecz Klubu, Zarząd ma prawo przyznać następujące wyróżnienia:

a)  pochwałę,

b) dyplom,

c)  nagrodę,

d) odznakę honorową.

2.     Zarząd Klubu może wystąpić do władz: UT-P, AZS, państwowych oraz innych instytucji i organizacji z wnioskami o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odrębnymi przepisami i regulaminami.

 

§  22

 

1.     Za nie przestrzeganie przez członka Klubu postanowień Statutu, naruszenie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę Klubu i AZS może być ukarany przez Klubowy Sąd Koleżeński.

2.     Zawodnik sekcji sportu nie wypełniający swych obowiązków lub działający na szkodę Klubu może być ukarany przez Zarząd Klubu.

 

3.     Członkom Klubu mogą być wymierzone następujące kary:

a)     upomnienie;

b)    nagana;

c)     zawieszenie w prawach członkowskich;

d)    wykluczenie z grona członków Klubu.

 

Rozdział  6

 

Majątek Klubu

 

§  23

 

1.     Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

2.     Fundusze Klubu mogą być pozyskiwane z następujących źródeł:

a)           składki członkowski;

b)           wpływy z imprez i zawodów sportowych;

c)            dotacje Zarządu Głównego AZS, państwowe, samorządowe

i uczelniane,

d)           darowizny i zapisy;

e)            wpływy z działalności gospodarczej;

f)             inne wpływy.

3.     Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.     Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i innych podpisują:

a)           Prezes – samodzielnie;

b)           Dwaj Wiceprezesi – łącznie;

c)            Wiceprezes z Sekretarzem – łącznie

 

§  23a

 

1.     Klub może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a)     działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

b)    wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

c)     wynajem nieruchomości na własny rachunek;

d)    reklama oraz działalność promocyjna;

e)     działalność związana z organizowaniem imprez sportowych

f)      organizowanie konferencji, szkoleń itp.

 

2.     Działalność gospodarczą Klub prowadzi na podstawie przepisów odrębnych. Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków.

 

 

 

Rozdział  7

 

Sprawy organizacyjne

 

§ 24

 

1.      Wybory do wszystkich władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów nie ujęte w Statucie, określa regulamin uchwalony przez  Zebranie  Delegatów.

 

2.     Uchwały wszystkich władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw o których Statut stanowi inaczej.

3.     W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, należy w terminie do trzech miesięcy dokonać ponownego wyboru.

4.     W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Klubu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

5.     W przypadku ustąpienia lub niemożliwości pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Klubu, Zarząd powierza pełnienie tej funkcji innemu członkowi Zarządu, pochodzącemu z wyboru.

 

 

Rozdział 8

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

 

§ 25

 

1.  Zmiana statutu Klubu może nastąpić na mocy uchwały Zebrania Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej  ½ delegatów uprawnionych do głosowania.

 

§  26

 

1.     Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ delegatów uprawnionych do głosowania.

2.     W przypadku rozwiązania Klubu, Zebranie Delegatów podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

 

 

Statut KU AZS UTP z dnia 14 kwietnia 1999r. ze zmianami  uchwalonymi podczas Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów  w dniu 12.03.2009r.

 
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.